Projekty

Działamy na terenie całej Polski


Certes Sp. z o. o. i Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju są pionierami w realizacji projektów o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, dotyczącego realizacji zadań publicznych w ramach 12 projektów dla 477 Jednostek Samorządu Terytorialnego zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Pomagamy uzyskać wiedzę w zakresie założeń i obowiązków ustawowych nakładanych na JST przez USTAWĘ z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Akademia samorządowa: Dostępność plus - podlaskie i warmińsko-mazurskie

Numer projektu: WND-POWR.02.18.00-00-0167/20

Wartość projektu: 1 761 921,60 zł


Wnioskodawca: CERTES Sp. z o.o.

Partner: Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 02.01.2021-30.06.2022 r.

OBSZAR DZIAŁANIA: 41 JST (164 os.) z makroregionu z województwa: podlaskie i warmińsko-mazurskie, pomorskie

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Projekt polega na wsparciu JST w realizacji obowiązków jakie nakłada na nie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

CEL: Do 30.VI.2022 r. w 41 urzędach jednostek samorządu terytorialnego w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim dla osób ze szczególnymi potrzebami nastąpi poprawa dostępności poprzez przeszkolenie min. 66 pracowników JST (K:43, M: 23) w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych, przeszkolenie 37 koordynatorów dostępności JST (K:19, M:18) oraz przeprowadzenie przeglądu procedur związanych z obsługą klienta pod kątem zapewnienia dostępności w 41 JST biorących udział w projekcie.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego;
 2. Pracownicy samorządowi w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282):
 1. zatrudnieni w urzędzie gminy, starostwie powiatowym lub urzędzie marszałkowskim;
 2. za zgodą Instytucji Pośredniczącej inni niż w lit. a) pracownicy samorządowi lub zatrudnieni w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego.

GŁÓWNE ZADANIA:

 1. Przygotowanie do wsparcia szkoleniowego w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych, szkoleń koordynatorów dostępności i przeglądu procedur związanych z obsługą klienta
 2. Szkolenia w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych oraz dla koordynatorów dostępności
 3. Przeprowadzenie analiz i doradztwa - przeglądu procedur związanych z obsługą klienta w urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcie urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji

GŁÓWNE WSKAŹNIKI/REZULTATY:

 1. Liczba pracowników administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje z zakresu stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych- 66 (K:43,M:23);
 2. Liczba urzędów administracji publicznej, w których wdrożono wnioski i rekomendacje dotyczące dostosowania procedur do potrzeb osób z niepełnosprawnościami -41;
 3. Liczba koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje-37 (K:19,M:18);

Akademia samorządowa: Dostępność plus - pomorskie i kujawsko-pomorskie

Numer projektu: WND-POWR.02.18.00-00-0168/20

Wartość projektu: 1 761 921,60 zł


Wnioskodawca: CERTES Sp. z o.o.

Partner: Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 02.01.2021-30.06.2022 r.

OBSZAR DZIAŁANIA: 41 JST (164 os.) z makroregionu z województwa: pomorskie i kujawsko-pomorskie

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Projekt polega na wsparciu JST w realizacji obowiązków jakie nakłada na nie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

CEL: Do 30.VI.2022 r. w 41 urzędach jednostek samorządu terytorialnego w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim dla osób ze szczególnymi potrzebami nastąpi poprawa dostępności poprzez przeszkolenie min. 66 pracowników JST (K:43, M: 23) w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych, przeszkolenie 37 koordynatorów dostępności JST (K:19, M:18) oraz przeprowadzenie przeglądu procedur związanych z obsługą klienta pod kątem zapewnienia dostępności w 41 JST biorących udział w projekcie.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego;
 2. Pracownicy samorządowi w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282):
 1. zatrudnieni w urzędzie gminy, starostwie powiatowym lub urzędzie marszałkowskim;
 2. za zgodą Instytucji Pośredniczącej inni niż w lit. a) pracownicy samorządowi lub zatrudnieni w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego.

GŁÓWNE ZADANIA:

 1. Przygotowanie do wsparcia szkoleniowego w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych, szkoleń koordynatorów dostępności i przeglądu procedur związanych z obsługą klienta
 2. Szkolenia w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych oraz dla koordynatorów dostępności
 3. Przeprowadzenie analiz i doradztwa - przeglądu procedur związanych z obsługą klienta w urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcie urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji

GŁÓWNE WSKAŹNIKI/REZULTATY:

 1. Liczba pracowników administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje z zakresu stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych- 66 (K:43,M:23);
 2. Liczba urzędów administracji publicznej, w których wdrożono wnioski i rekomendacje dotyczące dostosowania procedur do potrzeb osób z niepełnosprawnościami -41;
 3. Liczba koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje-37 (K:19,M:18);

Akademia samorządowa: Dostępność plus - ZIT lubelski

Numer projektu: WND-POWR.02.18.00-00-0172/20

Wartość projektu: 1 169 721,60 zł


Wnioskodawca: CERTES Sp. z o.o.

Partner: Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

OBSZAR DZIAŁANIA: 26 JST (104 os.) z województwa: lubelskiego.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Projekt polega na wsparciu JST w realizacji obowiązków jakie nakłada na nie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

CEL: Do 30.VI.2022 r. w 26 urzędach jednostek samorządu terytorialnego w województwie LUBUSKIM, ZIT LUBELSKI dla osób ze szczególnymi potrzebami nastąpi poprawa dostępności poprzez przeszkolenie min. 42 pracowników JST (K:27, M: 15) w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych, przeszkolenie min. 24 koordynatorów dostępności JST (K:14, M:10) oraz przeprowadzenie przeglądu procedur związanych z obsługą klienta pod kątem zapewnienia dostępności w 26 JST biorących udział w projekcie.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego;
 2. Pracownicy samorządowi w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282):
 1. zatrudnieni w urzędzie gminy, starostwie powiatowym lub urzędzie marszałkowskim;
 2. za zgodą Instytucji Pośredniczącej inni niż w lit. a) pracownicy samorządowi lub zatrudnieni w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego.

GŁÓWNE ZADANIA:

 1. Przygotowanie do wsparcia szkoleniowego w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych, szkoleń koordynatorów dostępności i przeglądu procedur związanych z obsługą klienta
 2. Szkolenia w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych oraz dla koordynatorów dostępności
 3. Przeprowadzenie analiz i doradztwa - przeglądu procedur związanych z obsługą klienta w urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcie urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji

GŁÓWNE WSKAŹNIKI/REZULTATY:

 1. Liczba pracowników administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje z zakresu stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych - 42 (K:27,M:15);
 2. Liczba urzędów administracji publicznej, w których wdrożono wnioski i rekomendacje dotyczące dostosowania procedur do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 26;
 3. Liczba koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje - 24 (K:14,M:10);

Akademia samorządowa: Dostępność plus - mazowieckie i łódzkie

Numer projektu: WND-POWR.02.18.00-00-0173/20

Wartość projektu: 1 761 921,60 zł


Wnioskodawca: CERTES Sp. z o.o.

Partner: Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 02.01.2021-30.06.2022 r.

OBSZAR DZIAŁANIA: 41 JST (164 os.) z makroregionu z województwa: mazowieckie i łódzkie

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Projekt polega na wsparciu JST w realizacji obowiązków jakie nakłada na nie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

CEL: Do 30.VI.2022 r. w 41 urzędach jednostek samorządu terytorialnego w województwie mazowieckim i łódzkim dla osób ze szczególnymi potrzebami nastąpi poprawa dostępności poprzez przeszkolenie min. 66 pracowników JST (K:43, M: 23) w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych, przeszkolenie 37 koordynatorów dostępności JST (K:19, M:18) oraz przeprowadzenie przeglądu procedur związanych z obsługą klienta pod kątem zapewnienia dostępności w 41 JST biorących udział w projekcie.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego;
 2. Pracownicy samorządowi w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282):
 1. zatrudnieni w urzędzie gminy, starostwie powiatowym lub urzędzie marszałkowskim;
 2. za zgodą Instytucji Pośredniczącej inni niż w lit. a) pracownicy samorządowi lub zatrudnieni w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego.

GŁÓWNE ZADANIA:

 1. Przygotowanie do wsparcia szkoleniowego w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych, szkoleń koordynatorów dostępności i przeglądu procedur związanych z obsługą klienta
 2. Szkolenia w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych oraz dla koordynatorów dostępności
 3. Przeprowadzenie analiz i doradztwa - przeglądu procedur związanych z obsługą klienta w urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcie urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji

GŁÓWNE WSKAŹNIKI/REZULTATY:

 1. Liczba pracowników administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje z zakresu stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych- 66 (K:43,M:23);
 2. Liczba urzędów administracji publicznej, w których wdrożono wnioski i rekomendacje dotyczące dostosowania procedur do potrzeb osób z niepełnosprawnościami -41;
 3. Liczba koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje-37 (K:19,M:18);

Akademia samorządowa: Dostępność plus - małopolskie i podkarpackie

Numer projektu: WND-POWR.02.18.00-00-0175/20

Wartość projektu: 1 761 921,60 zł


Wnioskodawca: CERTES Sp. z o.o.

Partner: Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 02.01.2021-30.06.2022 r.

OBSZAR DZIAŁANIA: 41 JST (164 os.) z makroregionu z województwa: małopolskie i podkarpackie

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Projekt polega na wsparciu JST w realizacji obowiązków jakie nakłada na nie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

CEL: Do 30.VI.2022 r. w 41 urzędach jednostek samorządu terytorialnego w województwie małopolskim i podkarpackim dla osób ze szczególnymi potrzebami nastąpi poprawa dostępności poprzez przeszkolenie min. 66 pracowników JST (K:43, M: 23) w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych, przeszkolenie 37 koordynatorów dostępności JST (K:19, M:18) oraz przeprowadzenie przeglądu procedur związanych z obsługą klienta pod kątem zapewnienia dostępności w 41 JST biorących udział w projekcie.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego;
 2. Pracownicy samorządowi w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282):
 1. zatrudnieni w urzędzie gminy, starostwie powiatowym lub urzędzie marszałkowskim;
 2. za zgodą Instytucji Pośredniczącej inni niż w lit. a) pracownicy samorządowi lub zatrudnieni w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego.

GŁÓWNE ZADANIA:

 1. Przygotowanie do wsparcia szkoleniowego w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych, szkoleń koordynatorów dostępności i przeglądu procedur związanych z obsługą klienta
 2. Szkolenia w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych oraz dla koordynatorów dostępności
 3. Przeprowadzenie analiz i doradztwa - przeglądu procedur związanych z obsługą klienta w urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcie urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji

GŁÓWNE WSKAŹNIKI/REZULTATY:

 1. Liczba pracowników administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje z zakresu stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych- 66 (K:43,M:23);
 2. Liczba urzędów administracji publicznej, w których wdrożono wnioski i rekomendacje dotyczące dostosowania procedur do potrzeb osób z niepełnosprawnościami -41;
 3. Liczba koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje-37 (K:19,M:18);

Akademia samorządowa: Dostępność plus - dolnośląskie, opolskie i śląskie

Numer projektu: WND-POWR.02.18.00-00-0176/20

Wartość projektu: 1 761 921,60 zł


Wnioskodawca: CERTES Sp. z o.o.

Partner: Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 02.01.2021-30.06.2022 r.

OBSZAR DZIAŁANIA: 41 JST (164 os.) z makroregionu z województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie i świętokrzyskie

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Projekt polega na wsparciu JST w realizacji obowiązków jakie nakłada na nie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

CEL: Do 30.VI.2022 r. w 41 urzędach jednostek samorządu terytorialnego w województwie dolnośląskim, opolskim i śląskim dla osób ze szczególnymi potrzebami nastąpi poprawa dostępności poprzez przeszkolenie min. 66 pracowników JST (K:43, M: 23) w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych, przeszkolenie 37 koordynatorów dostępności JST (K:19, M:18) oraz przeprowadzenie przeglądu procedur związanych z obsługą klienta pod kątem zapewnienia dostępności w 41 JST biorących udział w projekcie.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego;
 2. Pracownicy samorządowi w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282):
 1. zatrudnieni w urzędzie gminy, starostwie powiatowym lub urzędzie marszałkowskim;
 2. za zgodą Instytucji Pośredniczącej inni niż w lit. a) pracownicy samorządowi lub zatrudnieni w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego.

GŁÓWNE ZADANIA:

 1. Przygotowanie do wsparcia szkoleniowego w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych, szkoleń koordynatorów dostępności i przeglądu procedur związanych z obsługą klienta
 2. Szkolenia w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych oraz dla koordynatorów dostępności
 3. Przeprowadzenie analiz i doradztwa - przeglądu procedur związanych z obsługą klienta w urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcie urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji

GŁÓWNE WSKAŹNIKI/REZULTATY:

 1. Liczba pracowników administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje z zakresu stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych- 66 (K:43,M:23);
 2. Liczba urzędów administracji publicznej, w których wdrożono wnioski i rekomendacje dotyczące dostosowania procedur do potrzeb osób z niepełnosprawnościami -41;
 3. Liczba koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje-37 (K:19,M:18);

Akcelerator Dostępności JST Makroregionu Wschodniego

Numer projektu: WND-POWR.02.18.00-00-0080/20

Wartość projektu: 1 639 521,60 zł


Wnioskodawca: Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju

Partner: Fundacja Polska Bez Barier

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.12.2020-31.05.2022 r

OBSZAR DZIAŁANIA: 41 JST z makroregionu województwa: podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Projekt polega na wsparciu JST w realizacji obowiązków jakie nakłada na nie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

CEL: Głównym celem projektu jest włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia wysokiej jakości usług administracyjnych w 41 JST przez:

 1. Wypracowanie rozwiązań ułatwiających zatrudnianie OzN w urzędach administracji publicznej oraz przeprowadzenie szkoleń z ich stosowania.
 2. Przegląd procedur związanych z obsługą klienta w urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcie urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji.
 3. Przeprowadzenie szkoleń dla koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU: 41 JST oraz pracownicy 164os(104K,60M)

GŁÓWNE ZADANIA:

 1. Przygotowanie do wsparcia szkoleniowego w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych, szkoleń koordynatorów dostępności i przeglądu procedur związanych z obsługą klienta
 2. Szkolenia w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych oraz dla koordynatorów dostępności
 3. Przeprowadzenie analiz i doradztwa - przeglądu procedur związanych z obsługą klienta w urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcie urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji

GŁÓWNE WSKAŹNIKI/REZULTATY:

 1. Podniesienie kompetencji 82 pracowników administracji publicznej z zakresu stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych
 2. Wdrożenie wniosków i rekomendacji dotyczące dostosowania procedur do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w 41 JST
 3. Podniesienie kompetencji 82 koordynatorów dostępności

Akcelerator Dostępności JST Makroregionu Południowo-Zachodniego

Numer projektu: WND-POWR.02.18.00-00-0081/20

Wartość projektu: 1 639 521,60 zł


Wnioskodawca: Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju

Partner: Fundacja Polska Bez Barier

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.12.2020-31.05.2022 r

OBSZAR DZIAŁANIA: 41 JST z makroregionu województwa: dolnośląskie, opolskie, kujawsko-pomorskie.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Projekt polega na wsparciu JST w realizacji obowiązków jakie nakłada na nie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

CEL: Głównym celem projektu jest włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia wysokiej jakości usług administracyjnych w 41 JST przez:

 1. Wypracowanie rozwiązań ułatwiających zatrudnianie OzN w urzędach administracji publicznej oraz przeprowadzenie szkoleń z ich stosowania.
 2. Przegląd procedur związanych z obsługą klienta w urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcie urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji.
 3. Przeprowadzenie szkoleń dla koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU: 41 JST oraz pracownicy 164os(104K,60M)

GŁÓWNE ZADANIA:

 1. Przygotowanie do wsparcia szkoleniowego w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych, szkoleń koordynatorów dostępności i przeglądu procedur związanych z obsługą klienta
 2. Szkolenia w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych oraz dla koordynatorów dostępności
 3. Przeprowadzenie analiz i doradztwa - przeglądu procedur związanych z obsługą klienta w urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcie urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji

GŁÓWNE WSKAŹNIKI/REZULTATY:

 1. Podniesienie kompetencji 82 pracowników administracji publicznej z zakresu stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych
 2. Wdrożenie wniosków i rekomendacji dotyczące dostosowania procedur do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w 41 JST
 3. Podniesienie kompetencji 82 koordynatorów dostępności

Akcelerator Dostępności JST Makroregionu Północno-Zachodniego

Numer projektu: WND-POWR.02.18.00-00-0082/20

Wartość projektu: 1 639 521,60 zł


Wnioskodawca: Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju

Partner: Fundacja Polska Bez Barier

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.12.2020-31.05.2022 r

OBSZAR DZIAŁANIA: 41 JST z makroregionu województwa: zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Projekt polega na wsparciu JST w realizacji obowiązków jakie nakłada na nie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

CEL: Głównym celem projektu jest włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia wysokiej jakości usług administracyjnych w 41 JST przez:

 1. Wypracowanie rozwiązań ułatwiających zatrudnianie OzN w urzędach administracji publicznej oraz przeprowadzenie szkoleń z ich stosowania.
 2. Przegląd procedur związanych z obsługą klienta w urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcie urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji.
 3. Przeprowadzenie szkoleń dla koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU: 41 JST oraz pracownicy 164os(104K,60M)

GŁÓWNE ZADANIA:

 1. Przygotowanie do wsparcia szkoleniowego w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych, szkoleń koordynatorów dostępności i przeglądu procedur związanych z obsługą klienta
 2. Szkolenia w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych oraz dla koordynatorów dostępności
 3. Przeprowadzenie analiz i doradztwa - przeglądu procedur związanych z obsługą klienta w urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcie urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji

GŁÓWNE WSKAŹNIKI/REZULTATY:

 1. Podniesienie kompetencji 82 pracowników administracji publicznej z zakresu stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych
 2. Wdrożenie wniosków i rekomendacji dotyczące dostosowania procedur do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w 41 JST
 3. Podniesienie kompetencji 82 koordynatorów dostępności

Akcelerator Dostępności JST Makroregionu Południowego

Numer projektu: WND-POWR.02.18.00-00-0083/20

Wartość projektu: 1 639 521,60 zł


Wnioskodawca: Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju

Partner: Fundacja Polska Bez Barier

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.12.2020-31.05.2022 r

OBSZAR DZIAŁANIA: 41 JST z makroregionu województwa: małopolskie, śląskie.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Projekt polega na wsparciu JST w realizacji obowiązków jakie nakłada na nie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

CEL: Głównym celem projektu jest włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia wysokiej jakości usług administracyjnych w 41 JST przez:

 1. Wypracowanie rozwiązań ułatwiających zatrudnianie OzN w urzędach administracji publicznej oraz przeprowadzenie szkoleń z ich stosowania.
 2. Przegląd procedur związanych z obsługą klienta w urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcie urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji.
 3. Przeprowadzenie szkoleń dla koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU: 41 JST oraz pracownicy 164os(104K,60M)

GŁÓWNE ZADANIA:

 1. Przygotowanie do wsparcia szkoleniowego w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych, szkoleń koordynatorów dostępności i przeglądu procedur związanych z obsługą klienta
 2. Szkolenia w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych oraz dla koordynatorów dostępności
 3. Przeprowadzenie analiz i doradztwa - przeglądu procedur związanych z obsługą klienta w urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcie urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji

GŁÓWNE WSKAŹNIKI/REZULTATY:

 1. Podniesienie kompetencji 82 pracowników administracji publicznej z zakresu stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych
 2. Wdrożenie wniosków i rekomendacji dotyczące dostosowania procedur do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w 41 JST
 3. Podniesienie kompetencji 82 koordynatorów dostępności

Akcelerator Dostępności JST Makroregionu Północnego

Numer projektu: WND-POWR.02.18.00-00-0084/20

Wartość projektu: 1 639 521,60 zł


Wnioskodawca: Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju

Partner: Fundacja Polska Bez Barier

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.12.2020-31.05.2022 r

OBSZAR DZIAŁANIA: 41 JST z makroregionu województwa: warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Projekt polega na wsparciu JST w realizacji obowiązków jakie nakłada na nie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

CEL: Głównym celem projektu jest włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia wysokiej jakości usług administracyjnych w 41 JST przez:

 1. Wypracowanie rozwiązań ułatwiających zatrudnianie OzN w urzędach administracji publicznej oraz przeprowadzenie szkoleń z ich stosowania.
 2. Przegląd procedur związanych z obsługą klienta w urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcie urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji.
 3. Przeprowadzenie szkoleń dla koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU: 41 JST oraz pracownicy 164os(104K,60M)

GŁÓWNE ZADANIA:

 1. Przygotowanie do wsparcia szkoleniowego w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych, szkoleń koordynatorów dostępności i przeglądu procedur związanych z obsługą klienta
 2. Szkolenia w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych oraz dla koordynatorów dostępności
 3. Przeprowadzenie analiz i doradztwa - przeglądu procedur związanych z obsługą klienta w urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcie urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji

GŁÓWNE WSKAŹNIKI/REZULTATY:

 1. Podniesienie kompetencji 82 pracowników administracji publicznej z zakresu stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych
 2. Wdrożenie wniosków i rekomendacji dotyczące dostosowania procedur do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w 41 JST
 3. Podniesienie kompetencji 82 koordynatorów dostępności

Akcelerator Dostępności JST Makroregionu Centralnego

Numer projektu: WND-POWR.02.18.00-00-0085/20

Wartość projektu: 1 639 521,60 zł


Wnioskodawca: Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju

Partner: Fundacja Polska Bez Barier

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.12.2020-31.05.2022 r

OBSZAR DZIAŁANIA: 41 JST z makroregionu województwa: łódzkie, świętokrzyskie.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Projekt polega na wsparciu JST w realizacji obowiązków jakie nakłada na nie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

CEL: Głównym celem projektu jest włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia wysokiej jakości usług administracyjnych w 41 JST przez:

 1. Wypracowanie rozwiązań ułatwiających zatrudnianie OzN w urzędach administracji publicznej oraz przeprowadzenie szkoleń z ich stosowania.
 2. Przegląd procedur związanych z obsługą klienta w urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcie urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji.
 3. Przeprowadzenie szkoleń dla koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU: 41 JST oraz pracownicy 164os(104K,60M)

GŁÓWNE ZADANIA:

 1. Przygotowanie do wsparcia szkoleniowego w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych, szkoleń koordynatorów dostępności i przeglądu procedur związanych z obsługą klienta
 2. Szkolenia w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych oraz dla koordynatorów dostępności
 3. Przeprowadzenie analiz i doradztwa - przeglądu procedur związanych z obsługą klienta w urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcie urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji

GŁÓWNE WSKAŹNIKI/REZULTATY:

 1. Podniesienie kompetencji 82 pracowników administracji publicznej z zakresu stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych
 2. Wdrożenie wniosków i rekomendacji dotyczące dostosowania procedur do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w 41 JST
 3. Podniesienie kompetencji 82 koordynatorów dostępności

Strona internetowa projektów finansowanych w ramach działania 2.18, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Priorytet II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne realizowanych przez Certes Sp. z o.o. oraz Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.

Projekt ma na celu poprawę dostępności przez przeszkolenie pracowników JST (Jednostek Samorządu Terytorialnego) w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia wysokiej jakości usług administracyjnych w ramach POWER.