Tłumaczenie na język migowy - Logo PJM

Pomóż z Nami czynić świat bardziej dostępnym

Przekonaj się, jak łatwo zdobędziesz wysokie kwalifikacje i wiedzę w obszarze dostępności oraz obowiązków wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, nakładanych na Jednostki Samorządu Terytorialnego.

JEST JUŻ Z NAMI 477 JST Z CAŁEJ POLSKI
DOŁĄCZ I TY.

 
 

Działamy
w całej
Polsce

Sprawdź →

Prawa i obowiązki JST
wynikające z ustawy

Jednostki Samorządu Terytorialnego (JTS) są zobowiązane do likwidowania barier, które utrudniają lub uniemożliwiają osobom ze szczególnymi potrzebami udział w różnych sferach życia. Te obowiązki wynikają z Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z 19 lipca 2019 roku.

Jednym z obowiązków wszystkich JST jest powołanie koordynatora/koordynatorki dostępności. Ich główne zadania to wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług i działań instytucji, opracowanie i monitorowanie planu zapewnienia dostępności. Dane kontaktowe koordynatora oraz sposób kontaktu z nim powinny zostać opublikowane w BIP (Biuletynie Informacji Publicznej) instytucji.

Kolejnym obowiązkiem JST jest przygotowywanie raportów o stanie zapewnienia dostępności. Raporty wysyłane są do GUS (Główny Urząd Statystyczny) i publikowane w BIP instytucji lub na jej stronie internetowej (jeżeli instytucja nie ma BIP). Raporty muszą być przekazywane do GUS co 4 lata (do 31 marca danego roku).

Ważnym działaniem podmiotu jest przygotowanie i opublikowanie w BIP planu działania na rzecz poprawy dostępności. Plan. musi uwzględniać obecny stan dostępności podmiotu oraz wskazać działania poprawiające dostępność w określonym czasie. Plan powinien być przewidziany na minimum 4 lata. Przygotowanie planu to zadanie wielowymiarowe – jest obowiązkiem koordynatora/-ki dostępności, ale powinien być tworzony we współpracy z innymi pracownikami podmiotu. Plan jest przyjmowany zarządzeniem szefa jednostki.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Od 6 września 2021 roku każdy będzie mógł się zwrócić się do JST z wnioskiem o zapewnienie dostępności. Instytucja musi zrealizować wniosek w terminie 14 dni (maksymalnie 2 miesiące) od dnia złożenia. W przeciwnym razie osoba wnioskująca może złożyć skargę do Prezesa PFRON.

Czym jest DOSTĘPNOŚĆ?

DOSTĘPNOŚĆ to taki sposób zorganizowania świata, w którym każdy czuje się dobrze. To brak barier i utrudnień w budynkach, transporcie, internecie, usługach i relacjach międzyludzkich.

Dostępność to równość między ludźmi i poczucie niezależności każdego człowieka.

Dostępność daje każdej osobie możliwość pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym i gospodarczym.

Dostępność jest prawem każdego człowieka.

Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami nakłada [na podmioty publiczne] obowiązek zapewnienia dostępności w trzech obszarach:

  • architektonicznym
  • cyfrowym
  • informacyjno-komunikacyjnym.
  • Dostępność ma być zapewniona przez stosowanie uniwersalnego projektowania lub racjonalnych usprawnień.

Oferta

Certes Sp. z o.o. i Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju uzyskała dofinansowanie w ramach 12 projektów pt. "Akademia Samorządowa - Dostępność plus" i „Akcelerator Dostępności JST Makroregionu” na wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego zlokalizowanych na terenie całej Polski.

W latach 2021-2022 będziemy wspierać 477 Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie realizacji zapisów Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Z jakiego wsparcia będą mogły skorzystać JST?
Wsparcie dla JST obejmuje:

  • udział w szkoleniach z zakresu zatrudniania osób z niepełnosprawnością (Działanie 27 Programu Dostępność Plus),
  • udział w szkoleniach dla koordynatorów dostępności (Działanie 38 Programu Dostępność Plus),
  • pomoc we wdrażaniu rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych (Działanie 27 Programu Dostępność Plus),
  • przegląd procedur związanych z zatrudnianiem oraz obsługą klienta w urzędach jednostek samorządu terytorialnego i wsparcie urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji (Działanie 37 Programu Dostępność Plus).

Projekty realizowane są w ramach konkursu Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Pomożemy ci wdrożyć zapisy Ustawy.

Zapisz się do projektu, zostały ostatnie wolne miejsca.

Harmonogram


Przekonaj się, jak łatwo zdobędziesz wysokie kwalifikacje i wiedzę w obszarze dostępności oraz obowiązków wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Sprawdź →

Strona internetowa projektów finansowanych w ramach działania 2.18, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Priorytet II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne realizowanych przez Certes Sp. z o.o. oraz Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.

Projekt ma na celu poprawę dostępności przez przeszkolenie pracowników JST (Jednostek Samorządu Terytorialnego) w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia wysokiej jakości usług administracyjnych w ramach POWER.